උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනයක් කරන්න
නම්‍යශීලී මිල සාකච්ඡා කරන්න

 

තනි පේළි සිලින්ඩරාකාර රෝලර් දරණ